Menü | Míg Megnövök Alapítvány
"Míg megnövök" Alapítvány
Székhely és levelezési cím: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.
Elérhetõségek Központi e-mail cím: megnovok@regi.megnovok.hu
Központi telefon szám: +36 42 78 37 36
Mobil: +36 30 32 28 638, +36 30 928 46 96 és +36 31 785 785 5

MIME Érted!?
EFOP-1.3.5-16-2016-00758
Megnövök Tanoda
EFOP-3.3.1-16-2017-00019
         
     A megoldásaitokat ide várjuk:                      Míg megnövök Alapítvány 4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház u.4-6.

Start

Tartalom


Köszöntõ

Céljaink

Programjaink

Nevelési elveink

Programjaival a kisiskolás gyermek milyen pszichés szükségleteit elégíti ki a Míg Megnövök Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány?

Programjaival milyen területeken járul hozzá a Míg Megnövök Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány a gyerekek képességfejlesztéséhez?

Miért jó a szülõknek?

CÍM

KöszöntõA Míg Megnövök Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány megalakulása óta különös figyelmet fordít a különbözõ képességû, a szárnyaló és a lemaradó gyerekek egy közösségben történõ fejlesztésére, miközben a tanítást a tanulási folyamat segítéseként, irányításaként értelmezi. Az Alapítvány mögött több évtized alatt kimunkált szemlélet, gyakorlati tapasztalat halmozódott fel, amelyre folyamatosan épít.


Az Alapítvány programjai során eltérõ kultúrájú vagy intellektuális képességû gyerekek is játszani tudnak egymással, miközben valódi tanulást végeznek, fejlõdnek alapképességeik.


Az Alapítvány programjai minden tekintetben megfelelnek a szakmai követelményeknek, egyúttal magában rejtve a legjobb játékok kellékeit: titkot, kihívást és alkotó örömöt egyaránt. Változatos témái a kisiskolások ismeretszerzéséhez nélkülözhetetlen motivációs erõvel bírnak.


Az Alapítvány programjai eltérõ alapképességeket mozgósítanak. A különbözõ típusú és nehézségû feladatok lehetõvé teszik, hogy más-más érdeklõdésû és képességû gyerekek sikerélményhez jussanak. A programok sokszínûsége, többrétegûsége alkalmassá teszik differenciálásra, a különbözõ tantárgyak integrálására, amelyek a korszerû pedagógiai törekvések alapkövei.


Vasváry Zoltánné

a kuratórium elnöke,

közoktatási szakértõ, tanító-tanár


CÍM

Céljaink


A kisiskolások képességfejlesztéséért


Az alapítvány célul tûzte ki a kisiskolások képességének,
tehetségének kibontakozásának segítését, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos
helyzetben lévõ gyermekek, felzárkózását tanulótársaikhoz

Jövõkép


Elõ kívánjuk segíteni, hogy
 • a kisiskolások gondolkodásmódja fejlõdjön, a természethez, a környezethez való viszonya, a fenntartható és az elvárható biztonság igényeinek megfelelõen formálódjék.

 • A kisiskolások magyarságtudatukat megõrizve váljanak európai polgárrá.

 • A kisiskolások azon képességeinek fejlesztését, amelyek segítségével elkészülhetnek az önálló ismeretszerzésre. Rávezetni, megtapasztaltatni és elérni, hogy a tanulás megszerzése örömet, szabadságot, szellemi élményt jelentsen, és sikerélményekhez juttasson.

 • Közösségi szervezéssel, vasárnapi iskolák, tehetség gondozó táborok szervezésével, vagy mûködésének támogatásával hozzájárulni, hogy a kisiskolások olyan autonóm személyiségekké váljanak, akik képesek feladataik maradéktalan teljesítésére, miközben önmagukkal belsõ harmóniában, környezetükkel lelki egyensúlyban élnek.

 • Támogatni kívánjuk a pedagógusok munkáját, hogy tanítványaikkal részt vehessenek levelezõ vagy internetes tanulmányi versenyeken, mellyel a tehetséggondozást, a kisiskolások kompetencia alapú tudásának fejlesztését segítjük. Támogatjuk azt az összefogó munkát, amely lehetõvé teszi, hogy a tanulók lehetõ legszélesebb köre részt tudjon venni versenyeken és ott sikereket érjen/érhessen el családjuk esetleges hátrányos helyzetének ellenére is.


Az Alapítvány céljai megvalósítása során együttmûködni kíván minden, a céljaival azonosulni tudó, és megvalósítást segíteni akaró szervezettel és magánszeméllyel.

Amennyiben Ön vagy az Önök szervezete be kíván kapcsolódni, vagy lehetõsége van az Alapítvány céljait támogatni, kérem vegye fel a Kuratórium titkárával a kapcsolatot!


CÍM

Programjaink


 • Nyári napközi

 • Mesterkurzus

 • Levelezõ tanulmányi versenyek

 • Tanulószoba


CÍM

Nevelési elveink


Annak tudatában, hogy

minden gyermek egyszeri és egyedi, különös önálló személyiség, minden gyermek egyéni bánásmódot, saját fejlõdési ütemének megfelelõ differenciált fejlesztést igényel, mely minden érte tevékenykedõ felnõtt számára kötelezõ érvényû;


Hisszük, hogy

csak a nyugodt, derûs, szeretetteljes, légkörben felnövekvõ gyermekbõl válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértõ, nyitott, segítõkész, aktív és kreatív ember;


Feladatunk

Az együtt töltött idõ minden pillanatában érezze minden gyermek, hogy érdeklõdésének megfelelõen tevékenykedhet úgy, hogy tevékenykedése a legnagyobb örömet okozza saját maga és környezete számára.


CÍM

Programjaival a kisiskolás gyermek milyen pszichés szükségleteit elégíti ki a Míg Megnövök Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány?

 • Abszolút érzelmi biztonságot nyújt, amely a gyermekeket

  közös tevékenységünk egésze során körülveszi.


 • Szerencsésen fonódik össze a játék és a feladat jellege.

  A gyermek belsõ motiváció alapján kezd hozzá.


 • A gyermeki kíváncsiság, érdeklõdés fenntartása, kielégítése,

  programjaink kapcsán maradéktalanul megvalósulhat.


 • Lehetõséget teremt a gyermek belsõ világának kivetítésére,

  ugyanakkor inspirálja a környezõ világ megismerését is.


 • A gyermeki aktivitásigény a játék kapcsán szervezett keretek

  között valósul meg.


 • Az irányítás és önállóság egyensúlya jellemzi közös tevékenységünk

  egészét.CÍM

Programjaival milyen területeken járul hozzá a Míg Megnövök Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány a gyerekek képességfejlesztéséhez?

 • Inspirálja a cselekvésben megnyilvánuló gondolkodási mûveleteket,
  amivel hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak az absztrakt mûveletek és összefüggések
  megértéséhez.

 • A sokszínû tevékenység közben a gyermeknek gyakran kell
  átkapcsolnia a különbözõ csatornákról - pl.látás, mozgás, stb. - s ezzel nagyfokú
  rugalmasságra ösztönzi.

 • Munkamódra, feladatmegoldó stratégiára tanítja a gyermeket.

 • A feladatok választhatóságának biztosításával hozzájárulhat a
  gyermek igényszintjének fejlesztéséhez.

 • Páros és csoportmunkára való alkalmasságával eszközt nyújt a
  kooperatív képességek fejlesztéséhez.

 • A játék megteremti az értelmi és társas-érzelmi fejlõdés-fejlesztés
  egységét, miközben a belsõ motivációra épít.


CÍM

Miért jó a szülõknek?

Mert a Míg Megnövök Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány olyan programot biztosít gyermeke számára, amely magában rejti a legjobb játékok kellékeit: titkot, kihívást és alkotó örömöt.

Mert az Alapítvány olyan programot kínál, amely a tanulási feladatok teljesítéséhez szükséges alapvetõ képességek közül fejleszti: a logikus gondolkodást, a kreativitást, az emlékezetet, a figyelemkoncentrációt, a nonverbális kommunikációt, a finommozgást és a térbeli tájékozódást.

Mert az Alapítvány programjaink az életkori sajátosságoknak megfelelõen és sokszínûen kapcsolódnak az iskolai tevékenységekhez

Mert ha az a kérdés, hogy milyen szabadidõs tevékenységet válasszon gyermekének, akkor az Alapítvány segíthet a jó döntés meghozatalában az egyes gyermekhez igazított sokrétû, színes programjaival, amellyel tanújelét adja annak is, hogy elkötelezett híve az új pedagógiai kihívásokhoz sikeresen alkalmazkodó oktatásnak-nevelésnek.A "Míg Megnövök" Alapítvány székhelye:
4431, Nyíregyháza, Szódaház utca 4-6.
e-mail: megnovok@regi.megnovok.hu